Déclaration du Président de la FJKM sur l’homosexualité4 minutes de lecture

président fjkm

Après les vagues de polémiques suscitées par la loi sur la lutte contre les violences sur le genre (VBG) et le dernier clip de D-Lain dont une partie a été tournée dans un temple FJKM, le président de la FJKM, Pasteur IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi a publié une déclaration.

Il réaffirme que la FJKM est contre le mariage de 2 personnes de même sexe, tout comme elle est contre la franc-maçonnerie. Et au numéro 1 de la FJKM d’ajouter la déclaration de la FFKM qui martèle que le mariage de personnes de même sexe est une maladie (« aretina »), que seule l’union entre un homme et une femme peut être acceptée.

Pasteur IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi exhorte les législateurs pour qu’aucune loi en faveur de cette « pratique » (l’homosexualité ou le mariage entre deux personnes de même sexe), ne soit jamais promulguée à Madagascar, et ce malgré l’influence de la théologie libérale et internationale concernant le droit de l’Homme.

Malgré sa position, la FJKM respecte le choix des « sodomites », ne les juge pas et ne les rejette pas. Elle est même prête à aider les personnes qui veulent en « guérir ».

Nous vous mettons ci-dessous la déclaration en malagasy :

« Ry havana malala,

Eo anoloan’ny toe-javatra mampiahiahy ahitana mpanakanto lahy manambady lahy manao « clip » any an-trano fiangonana sy ny lalàna mahabe resaka teny amin’ny Antenimieram-pirenena, ny Fiangonana, amin’ny maha Mpitily sy Mpaminany azy, dia tsy maintsy mijoro. Mpitily ny Fiangonana ka manaitra ny amin’ny loza mitatao eo amin’ny fiainan’ny firenena; Mpaminany ny Fiangonana ka tsy maintsy miteny amin’ny anaran’Andriamanitra.

Ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM) dia mampahatsiahy fa:

  • Ao amin’ny Fotodalàna sy Fitsipika FJKM, and. 74, dia milaza hoe: « Tsy eken’ny Fiangonana ho fanambadiana mihitsy ny firaisan’ny samy lehilahy na ny samy vehivavy. »
  • Ao amin’ny Fanambaram-pinoana nataony tamin’ny Synoda lehibe faha-17 tany Manakara, tamin’ny Aog.2012, izay nohamafisin’ny Synodampinoana nataony ny Mey 2018, dia nilaza hoe: « Tsy afaka miaraka ny maha Kristiana sy ny Framasaonery; tsy afaka miaraka ny maha Kristiana sy ny Homosexualité ».
  • Ny FJKM dia miombona amin’ny Hafatra nataon’ny FFKM tamin’ny Komity Foibe nataony tany Tsiroanomandidy tamin’ny Nov.2018 manao hoe: « Fanambadiana ho an’ny olona mitovy fananahana: Fahotana, tsy fanajana ny tenan’olombelona sy ny fanambadiana ary aretina io ka lavin’ny Fiangonana; torak’izany koa ny firaisana ara-nofo eo amin’ny mitovy fananahana. Lehilahy iray ho an’ny vehivavy iray araka ny famoronan’Andriamanitra azy no ekena ho mpivady ka tsofin’ny Fiangonana rano. »

Ary anterina manokana izao tohiny izao, manao hoe: « Mametraka hafatra amin’ny mpanao lalàna mba tsy hekena ho lalàm-panjakana io fomba io izay voizin’ny teolojia liberaly sy ny iraisam-pirenena momba ny zon’olombelona mafy. »

  • Ambonin’izany rehetra izany, ny FJKM dia mijoro hanatanteraka ny iraka ampanaovin’i JESOA KRISTY, Lohan’ny Fiangonana, azy dia ny hitaona ny olona rehetra handova ny fanjakan’Andriamanitra. Mazava anefa ny Tenin’Andriamanitra ao amin’ny 1 Kor.6.9-10 manao hoe: « 9 Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan’Andriamanitra? Aza mety hofitahina ianareo; fa ….ny sodomita (izany hoe ny lehilahy manambady lehilahy, ny vehivavy manambady vehivavy)….10…. dia tsy mba handova ny fanjakan’Andriamanitra. »
  • Ny Fiangonana dia sady manaja ny safidin’izay te ho sodomita no tsy mitsara na manilika azy, fa manambara aminy mazava kosa fa, raha tohizany io làlana io, dia tsy handova ny fanjakan’Andriamanitra izy. Ny fitiavan’i Kristy no manery ny Fiangonana hisoroka ny fahalatsahan’ny olona ao anatin’izany fandrika izany ary vonona hanampy izay havana te hiala amin’izany. Mino ny herin’ny ran’i Jesoa Kristy hoenti-mandresy izahay (Apok.12.11). Mino ny herin’i Jesoa Kristy nitsangana tamin’ny maty izay nomena fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany izahay (Mat.28.18). Mino ny herin’ny Fanahy Masina izay mahatonga antsika tsy hanana fanahy osa fa mahery sy fitiavana ary fahononan-tena izahay (2 Tim.1.7).

Koa antsom-pitiavana no ataon’ny Fiangonana:

  • Antsom-pitiavana amin’ny Mpitondra fanjakana noho ny fitiavana ity tanindrazana iombonana ity, tsy hanome vahana ity fanambadian’ny olona mitovy fananahana ity,
  • Antsom-pitiavana amin’ny vahoaka Malagasy tsy ankanavaka, tsy handraraka ny ilo mby an-doha nomen’Andriamanitra antsika Olombelona noforonony.
  • Antsom-pitiavana amin’izay misedra olana noho ny fironana amin’ity fanambadian’ny lahy samy lahy na vavy samy vavy ity mba hananany fanantenana fa misy ny lalan’ny fahafahana marina ao amin’i Kristy.

HO VONINAHITR’ANDRIAMANITRA IRERY NY VONINAHITRA !

Natao teto Antananarivo, androany 20 Desambra 2019

Dr IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi, Mpitandrina »

One Comment on “Déclaration du Président de la FJKM sur l’homosexualité”

  1. Quelle horreur. Une telle régression dans le respect d’autrui, une telle étroitesse d’esprit et un tel degré de haine me font penser à la religion d’un autre temps qui a par exemple « justifié » l’appartheid, l’exclavagisme et ka soumission des femmes 😨

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *